Friday, April 6, 2007

venkaTaacala nilayam
raagam: sindu bhairavi
taaLam: aadi
Composer: Purandara Daasar
Language: Sanskrit

10 naaTakapriya janya
Aa: S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S
Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S

Pallavi

venkaTAcala nilayam vaikuNThapura vAsam
pankaja nEtram parama pavitram
shanka cakradhara cinmaya rUpam (venkaTAcala)

Anupallavi

ambujOdh bhava vinutam agaNita guNa nAmam
tumbur nArada gAnavilOlam (venkaTAcala)

SaraNam
makara kuNDaladhara madana gOpAlam
bhakta pOSaka shrI purandara vithalam (venkaTAcala)

1 comment:

sandynair said...

Wow... Thanks Soumya for this...
Could you please post "Bhaavayaami Gopalabalam.." the famous Kriti by Sri Annamacharya also?